ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezetés, hatály

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a premiumnapelem.hu internetes címen üzemeltetett napelem telepítéssel foglalkozó portál (a továbbiakban együttesen: Portál) látogatásának és használatának feltételeit, a Portál üzemeltetőjének, valamint a látogatók, a felhasználók és egyéb személyek jogviszonyát, az érintettek jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszert átláthatóan és egyértelműen szabályozza.

2. A jelen ÁSZF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a Portál üzemeltetőjére, látogatóira, felhasználóira – állampolgárságtól, honosságtól, tartózkodási helytől függetlenül. Az érintettek ezt a Portál látogatásával vagy használatával elismerik és az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell továbbá alkalmazni az üzemeltető és bármely magyar, illetve magyarországi vagy külföldi személy vagy szervezet közötti minden olyan jogviszonyban, ahol a felek a jelen ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazását előírják vagy jogviszonyukat a jelen ÁSZF rendelkezéseire utalva létesítik.

II. A Portál tulajdonosa és üzemeltetője (Impresszum):

Név: Premium Napelem Kft.
Székhely: 4765 Csenger, Alkotmány utca 13.
Telephely és levelezési cím: 1033 Budapest, Selyemfonó utca 6. II/7.
Cégjegyzék szám: 15-09-086046
Adó szám: 26653000-2-15
Telefon: +36 70 375 1227
E-mail: ajanlat@premiumnapelem.hu
(a továbbiakban: Üzemeltető)

III. A Portál általános leírása

1. Az Üzemeltető a premiumnapelem.hu internetes címen, saját tulajdonú know-how-ja és adatbázisa segítségével üzemelteti a Portált.

2. A Portál többek között a következő alapvető szolgáltatásokat nyújtja:
• információ szolgáltatás a Portál Üzemeltetőjének a szolgáltatásaival kapcsolatban: napelem rendszerek árai, telepítési feltételek, telepítési folyamat,
• információ szolgáltatás a napelem rendszerek előnyeiről, hátrányairól, hírek a napelemes piacról.;
• a látogatók külön regisztráció nélkül közvetlen ajánlatot kérhetnek az oldal Üzemeltetőjétől.

IV. Fogalmak, kifejezések

1. Amennyiben a jelen ÁSZF kifejezetten másképpen nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetből kifejezetten másképp nem következik, úgy az itt használt, nagy kezdőbetűvel megjelölt fogalmak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

ÁSZF jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket;
Látogató: a Portál nem regisztrált felhasználója, aki a Portált bármilyen célból felkeresi;
Felhasználó: A Portálon regisztrált felhasználója;
Ajánlatkérő: a Portálon keresztül ajánlatot kérő Látogató;
Résztvevők: a Látogató, illetve és az Ajánlatkérő;
Szolgáltatás: az Üzemeltető által a Portálon vagy azzal összefüggésben nyújtott bármely szolgáltatás;
Üzemeltető: a Portált tulajdonló és üzemeltető Premium Napelem Kft. (székhely: 4765 Csenger, Alkotmány utca 13., telephely/levelezési cím: 1033 Budapest, Selyemfonó utca 6. II/7., adószám: 26653000-2-15 cégjegyzékszám: 15-09-086046);
Felek: egymás viszonylatában az Üzemeltető és a Résztvevők bármelyike;
Portál: a premiumnapelem.hu internetes címen az Üzemeltető által üzemeltetett honlap;

2. A fent megjelölt fogalmak és kifejezések alatt érteni kell azok egyes,- és többes számú megfelelőjét is.

V. Az Üzemeltető szerzői,- szellemi alkotásokhoz fűződő,- és tulajdonjoga

1. A Résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Portál és annak minden eleme az Üzemeltető saját tulajdonú know-how-jának és adatbázisának részét képezi.

2. Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás keretében vagy attól függetlenül a Portálon közzétett tartalom, különösen, de nem kizárólag a Portálhoz tartozó domain név, az Üzemeltető logója, a Portálon alkalmazott bármely szerkesztési elv, eljárás, vagy módszer, a Portál külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, továbbá a Portálon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználási joga kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

3. A fenti 2. pontban foglaltakra tekintettel a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Portálon található vagy azzal kapcsolatos bármely tartalom, működési elv, rendszer, megoldás kizárólag az Üzemeltető által nyújtott valamely Szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben használható fel és az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a felhasználással együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen túl az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

4. Tilos az Üzemeltető előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása nélkül a Portál egészben vagy részben történő megváltoztatása, átdolgozása vagy bármely olyan eljárás alkalmazása, amely a Portál és az ott alkalmazott megoldások integritását sérti vagy veszélyezteti.

VI. A Portál használatával kapcsolatos általános szabályok, felelősség

1. A Résztvevők elismerik és szavatolják, hogy az Üzemeltető részére általuk átadott minden adat és információ pontos, valós és helytálló, illetve azok átadása és megjelentetése nem sért jogszabályt és nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét.

2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Ajánlatkérők személyazonosságának és az általuk megadott adataik megfelelősége iránt.

3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Ajánlatkérők által feltöltött ajánlatkérések alapjául szolgáló iratok tartalmát vizsgálni nem jogosult, azok esetleges jogsértő tartalmáért való kártérítési, illetve az esetleges szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok megsértéséből eredő felelősségét az Üzemeltető kifejezetten kizárja, a Portálra feltöltött iratok tartalmával kapcsolatos bármilyen jellegű igénnyel csak az Ajánlatkérővel szemben lehet fellépni.

4. Az Üzemeltető nem tárol el semmilyen adatot a Résztvevőkről.

VII. Az Egyes Résztvevők jogai és kötelezettségei

1. A Látogató jogosult az alábbiakra:
• a Portált szabadon böngészheti, tartalmaihoz hozzáférhet;

2. Az Ajánlatkérő jogosult az alábbiakra:
• az adatai megadásával, illetve esetlegesen az ingatlanának a paramétereinek a megadásával ajánlatot kérhet az Üzemeltetőtől.

Az Ajánlatkérő szavatol azért, hogy az általa a Portálra feltöltött iratok
• közzététele nem ütközik jogszabályba;
• nem sérti harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit (személyiségi jogok, szerzői jogok stb.);
• nem sérti harmadik személy jó hírét, hírnevét;
• nem ütközik a jó erkölcsbe;
• nem tartalmaz semmilyen, interneten keresztül terjeszthető vírust;
• nem tartalmaz olyan elemet, amely a Portál jó hírét vagy az Üzemeltető üzleti érdekeit sérti vagy veszélyeztetheti.

3. Az Üzemeltető nem köteles ajánlatot adni az Ajánlatkérésre; 4. A Portálon szabadon használhatja minden teljesen cselekvőképes magánszemély és minden jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az állampolgárságtól, valamint a nyilvántartásba vételének országától és cégformájától függetlenül.

VIII. Szolgáltatások díja, pénzügyi elszámolás

1. Az ajánlatkérés ingyenes.
2. A Portálon fellehető árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlat adásnak. Tényleges ajánlatot az Üzemeltető a helyszíni felmérés után tud adni. A helyszíni felmérés szintén ingyenes.
3. Az Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy árait megváltoztassa.
4. A napelem rendszerekért történő fizetés történhet készpénzben, átutalással vagy 0%-os hitel esetén a hitelt biztosítő pénzitézet által.

IX. A Felek felelőssége

1. Az Üzemeltető jogosult a rendszer karbantartása érdekében a Portál működését szüneteltetni.

2. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákért felel a Felhasználók felé.

3. Az Üzemeltető esetleges kártérítési felelőssége kizárólag a bizonyítottan neki felróható vagy súlyos gondatlan okból bekövetkező tényleges és közvetlen anyagi károkra korlátozódik, és az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is.

4. A jelen ÁSZF elfogadásával a Résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az itt meghatározott kijelentéseik vagy szavatosságvállalásaik megsértése miatt vagy egyéb az általuk szolgáltatott anyagok közzétételéből eredően az Üzemeltetővel szemben harmadik személy bármely követelést támaszt, ez alól az Üzemeltetőt haladéktalanul mentesítik, kárait, költségei megtérítik.

X. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyaikban megállapodásaik tartalmát, továbbá az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket, minden (akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon) átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ideértve de nem csak erre korlátozva, know-how-t, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen írásban hozzájárult. A Résztvevők a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Résztvevőket.

2. A jelen ÁSZF hatály alá tartozó jogviszonyokra Magyarország jogát kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

3. A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et frissítheti, visszavonhatja, amelyre vonatkozó információkat a Portálon teszi közzé. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit bármikor megváltoztassa. Az Üzemeltető az ÁSZF aktuális verzióját közzéteszi a Portálon, az utolsó módosítás időpontját jól láthatóan feltüntetve.

4. A Résztvevők, amennyiben jogsértő és/vagy más módon sértő tartalom megjelenését észlelik, kötelesek azt az Üzemeltetővel haladéktalanul közölni.

5. A Portál bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos az oldal elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

6. A Felek között a jelen ÁSZF-fel, valamint a Portálon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos bármiféle közlés, kérés, stb. (együttesen: értesítés) csak írásban érvényes és hatályos. A Felek megállapodnak abban, hogy ahol ettől a jelen ÁSZF eltérő rendelkezést nem tartalmaz, elektronikus levelezésüket hivatalos írásos formának tekintik, valamint annak minősül az egyéb, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján) egymáshoz eljuttatott dokumentum és közlés.